Den europeiska deklarationen om läsrättigheter

Det europeiska nätverket för läskompetens ELINET offentliggjorde en deklaration om läsrättigheter på en konferens i Amsterdam

Alla europeiska medborgare har rätt till läsfärdighet.

Medlemsländerna i EU borde garantera alla sina medborgare oberoende av social klass, religiös tillhörighet, ras eller kön, möjlighet att utveckla sin läskompetens så att han eller hon kan förstå skriven text och kommunikation, i såväl tryckt som digital form.

Elva förutsättningar för förverkligande av läskompetensens basfärdigheter:

1. Hemmen uppmuntrar barn att utveckla sin läsförmåga.

2. Föräldrar får vägledning i hur de kan stöda sina barns läsning.

3. Barn får högklassig förskolundervisnining som stöder barnens språk- och läsutveckling till ett rimligt pris.

4. En högklassig undervisning i läskompetens till barn, ungdomar och vuxna är ett kärnuppdrag för alla undervisningsinstanser.

5. Lärarutbildningen och -fortbildningen består av perioder och avsnitt av läskompetensundervisning, så att de i sin tur kan undervisa i läsfärdighet.

6. Man betonar vikten av digital läsförståelse för alla åldersgrupper.

7. Man stöder och uppmuntrar till läsning på fritiden.

8. Bibliotekstjänster är lättillgängliga och biblioteken hålls välutrustade.

9. Barn och ungdomar som har lässvårigheter får sakkunnigt stöd för att utveckla sin läsförståelse.

10. Vuxna stöds att utveckla sådana områden av sin läskompetens som de behöver för att kunna delta i samhällslivet.

11. Beslutsfattare, undervisningspersonal, föräldrar och samfund samarbetar så att alla på jämlika villkor, oberoende av samhällsklass och undervisningsstadium, kan utveckla sin läsförståelse.