Projektet Läs för barnet vill uppmuntra till ett tidigt stöd för läskunnighet

Trots att det läses böcker rätt flitigt i hemmen i Finland, är det med tanke på barns språkliga utveckling och framtida läskunnighet viktigt att regelbundet läsa högt och stöda läskunnigheten på olika sätt. Förutom att läsa böcker, kan man stöda språket med rim, ramsor, lekar, spel och berättelser.

Barns tidiga läsupplevelser har varit föremål för forskning som en del av den internationella läskompetensundersökningen Pirls. Enligt de senaste Pirls-resultaten ligger de här resultaten för Finlands del på en lägre nivå än i andra länder, och lägre än i de andra nordiska länderna. Den språkstimulerande verksamheten har ändå ökat något, år 2011 ägnade sig en fjärdedel av familjerna åt sådant som stöder läskunnighet, nu är siffran 32 procent.

Enligt undersökningsresultaten beror barns läskunnighet på  familjebakgrund och föräldrarnas inställning till läsning. De barn som fått lite stöd hemifrån ligger efter de barn som fått mer stöd när det kommer till läskunnighet. Om föräldrarna stöder och uppskattar läsning har det långtgående konsekvenser för barnets skolframgång i framtiden.

Enligt Pirls-undersökningen tycker allt färre föräldrar om att läsa, vilket är oroväckande. För att behålla läskunnigheten på en hög nivå, är det viktigt att lässtimulerande fakta och tips når alla familjer jämlikt. Läscentrums målsättning är att projektet Läs för barnet och dess material blir en del av den vedertagna verksamheten vid barnrådgivningarna. Den vägen skulle det nå alla föräldrar och barn i Finland.

Pirls-resultaten 2016 (publicerat 5.12.2017)
Mer information om Läs för barnet.