Pojkars läsning, lust och kompetens

BrozoMåndagen den 8 september firade vi den internationella dagen för läskunnighet. Lektorn och forskaren Heidi Harju-Luukkainen som håller på med en utredning om finlandssvenska elevers Pisa-resultat från år 2012 avslöjade följande dag på Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands seminarium Läsmöten en del rön man kommit fram till: I huvuddrag går dessa ut på att skillnaderna i läskompetens ökat, både flickornas försprång framom pojkarnas och skillnaderna mellan de finskspråkiga och de svenska 15-åringarna.

Professor William G. Brozo, som forskat i pojkars läsning och gett ut bland annat boken To Be a Boy, To Be a Reader: Engaging Teen and Preteen Boys in Active Literacity och som uppträdde vid samma tillfälle, påpekar ändå att fenomenet inte är nytt eller unikt för Finland. Redan William Shakespeare skrev om motspänstiga manliga skolelever och pojkar ligger efter flickor i läskompetens överallt i världen.

Brozo serverade några fakta: Pojkars verbala förmåga utvecklas senare än flickors, och pojkars läsmotivation är lägre. Det tråkiga är att skillnaderna i OECD-länderna vuxit sedan Pisa-resultaten mättes första gången år 2000 – det enda undantaget från den här regeln är Brozos hemland, USA.

Han ställer också i utsikt att pojkarna antagligen kommer att klara sig bättre i framtida undersökningar om man börjar utgå från läskunnighet i nya medier. Han delade med sig av sina egna positiva erfarenheter från sin bakgrund som lärare och arbete med invandrarbarn. Det viktigaste är att respektera eleverna och ta del av den ryggsäck de bär med sig, det liv de lever utanför skolans väggar. Den vägen, att bygga broar mellan deras fritid och boken, är den mest framkomliga om man vill göra pojkarna till läsare. Pojkar måste också ha någon manlig läsande förebild, annars tenderar de att avstånd från läsning.

Till dem som invänder att pojkar hur som helst hör till det mer privilegierade könet, att män har högre lön etc, framhåller Brozo att män också begår fler självmord och utvidgade självmord än kvinnor. Män har mer missbruksproblem och leder hemlöshetsstatistiken. Pojkar med ogynnsam bakgrund blir mer påverkade av den så att deras läsmotivation halkar efter mer än flickornas i liknande miljö.

För de pojkar som kommer från socioekonomiskt utsatta hem gäller dessutom att den enskilda faktor som bäst kan hjälpa dem till en högre utbildning och en bättre framtid faktiskt är läsförmågan.

Text: Barbro Enckell-Grimm