Svar på författarenkäten

Sommaren 2015 gjorde Läscentrum en enkät bland de författare som finns på vår databas. 82 författare skickade in svar. Du kan bekanta dig med enkäten och skicka in svar om du vill här.

De författare som svarade på enkäten var på det hela taget (över 80 %) nöjda eller mycket nöjda med samabetet med Läscentrum. Författarna tyckte att samarbetet löpte smidigt, snabbt och mödolöst. Tidtabeller, resor och inkvartering och informationen om dessa ansågs vara goda. De flesta (70 %) tyckte att de fick tillräcklig information om den publik som väntade dem.

Författarna tyckte det var särskilt viktigt att publiken hade förberett sig. De var speciellt tacksamma för de tillfällen där publiken hade satt sig in författarens produktion, ställde frågor och deltog i diskussionen. Lika viktigt tyckte författarna att det var att uppträdanden för allmänheten hade marknadsförts på förhand. Flera av dem som svarade funderade på Läscentrums roll för förberedelser och marknadsföring. Läscentrum uppmuntrar till marknadsföring, men det huvudsakliga ansvaret vilar på beställarna. I mån av möjlighet informerar vi om öppna uppträdanden i våra nyhetsbrev.

Många författare önskade fler förfrågningar om uppträdanden. De önskade sig en mer rättvis fördelning, och undrade hur Läscentrum marknadsför författarbesök. Vi informerar om och marknadsför författaruppträdanden i allmänhet, men inte enskilda författares. Läscentrum väljer inte heller författare (undantaget en del enskilda projekt). De bokade uppträdandena är i enlighet med beställarens önskemål, Läscentrums roll är förmedlarens. Ibland kan vi komma med förslag om beställaren är osäker. I framtiden ska Läscentrum ändå med hjälp av den uppdaterade portalen underlätta arbetet för beställarna genom att förbättra sökfunktionerna. Mera om detta i ett meddelande i februari 2016.

Ett annat önskemål hade med arvodena och publiken att göra. Författarna önskade sig uppträdanden till flera olika ställen, som äldreboenden och daghem. Man önskade också att Läscentrum skulle ordna evenemang utöver biblioteks- och skoluppträdanden.

Under året som gått förverkligades projektet Hundra författare _ tusentals möten i samarbete med Sanasto. Där försökte vi lyfta fram författare som inte tidigare gjort så många uppträdanden i samarbete med Läscentrum. Vi försökte också hitta fler potentiella beställare. Författare uppträdde bland annat i fängelser, på en bloggarkväll, för rehabiliteringsgrupper och pensionärer, på flyktingmottagningar, församlingar, servicecenter, yrkesskolor, Suomi-koulu i Geneve, arbetarinstitut, ungdomscentraler och daghem. Läscentrum hoppas att beställarna ska vara aktiva i framtiden och eventuellt sprida informationen vidare.

Med hjälp av den uppdaterade portalen blir det lättare för författarna att marknadsföra sig själva. Det blir lätt att dela sin författarprofil på sociala medier, och lätt för beställare att hitta en lämplig författare.

I skrivande stund har Läscentrum 650 aktiva författare i sin databas. Vi får ca 1000 bokningar per år.